ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Dierenhotel: De natuurlijke of rechtspersoon,die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren.

2. Gastdier: Het huisdier van de klant waarvoor de dierenhotelovereenkomst wordt/is gesloten.

3. Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met het dierenhotel de dierenhotelovereenkomst heeft gesloten.

4. Gastheer: Degene die bevoegd is om namens het dierenhotel de dierenhotelovereenkomst met de klant af te sluiten en uit te voeren.

5. Dierenhotelovereenkomst: de overeenkomst tussen het dierenhotel en de klant, waarbij het dierenhotel zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs.

6. Verzorging: De door het dierenhotel uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het gastdier, e.e.a. als nader bepaald in de algemene voorwaarden.

7. Huisvesting: Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier. 


Artikel 2 - Algemeen

1. Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, is afgeweken.

2. Het dierenhotel stelt bezoekers in de gelegenheid om op bepaalde openingstijden de dierenverblijven te bezichtigen.

3. De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd, nadat na de uitvoering ervan 10 dagen zijn verstreken, zonder dat door de klant tegen de uitvoering schriftelijk bezwaar is gemaakt bij het dierenhotel.


Artikel 3 - Inschrijving

1. Van iedere reservering van een gastdier voor een verblijf in het dierenhotel wordt door de gastheer een reserveringsformulier/klantenkaart gemaakt. Bij het maken van het reserveringformulier/klantenkaart wordt aan de klant een exemplaar van deze algemene voorwaarden overhandigd. Indien het reserveringsformulier/klantenkaart per post aan de klant wordt toegezonden wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden mee gezonden.

2. Het reserveringsformulier/klantenkaart bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van het dierenhotel en van de klant, het adres waar de klant bereikbaar is gedurende de verblijfsperiode, de naam van het gastdier, de gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier, de door de klant gewenste duur van het verblijf van het gastdier en de door de klant verschuldigde prijs per dag dat het verblijf van het gastdier duurt.

3. Bij inschrijving ter plekke wordt het reserveringsformulier/klantenkaart door de gastheer en de klant gezamenlijk ingevuld en ondertekend. Aan de klant zal een (kopie)exemplaar van de dierenhotelovereenkomst worden gegeven. Het reserveringsformulier/klantenkaart, voorzien van de handtekening van de klant, geldt als bevestiging van de dierenhotelovereenkomst.

4. Bij telefonische reservering word het reserveringsformulier/klantenkaart per post aan de klant toegezonden, waarbij een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt meegezonden. De klant dient het reserveringsformulier/klantenkaart, voorzien van zijn handtekening retour te sturen naar het dierenhotel. Wanneer dit reserveringsformulier/ klantenkaart niet binnen 14 dagen retour gestuurd is, komt er geen reservering tot stand en is er dus geen overeenkomst.


Artikel 4 - Reserveringssom

1. Na reservering door de klant is het dierenhotel gerechtigd van de klant een reserveringssom te verlangen voor de werkelijke aanvang van het verblijf. Dit bedrag is minimaal 30 % van de totale verblijfskosten en dient t.l. 7 dagen na de datum van onze bevestigingsmail of brief te zijn betaald anders vervalt de reservering.

2. Bezwaren tegen de hoogte van de reserveringssom/ factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

3. De reserveringssom wordt bij het begin van de dierenhotelovereenkomst verrekend met het totaalbedrag wat de klant aan het dierenhotel schuldig is.

4. Indien de reservering binnen 30 dagen voor de overeengekomen aanvang van de opvang van het gastdier geannuleerd wordt, is de klant aan het dierenhotel de gehele reserveringssom verschuldigd. Uitzondering hierop is het overlijden van het gastdier. De klant moet hiervoor wel het bewijsstuk van een dierenarts overhandigen aan het dierenhotel.


Artikel 5 - Betaling

1. De op het reserveringsformulier vermelde prijs per dag geldt per gastdier, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.

2. Het dierenhotel is verplicht op een duidelijke zichtbare plaats een prijslijst op te hangen in een voor de klant toegankelijke ruimte van het dierenhotel, dan wel een prijslijst aan de klant te overhandigen .

3. Betaling van hetgeen de klant op grond van de dierenhotelovereenkomst aan het dierenhotel verschuldigd is, geschiedt direct bij het begin van de pensionovereenkomst en dit contant.

4. Bij het eventueel vervroegd afhalen van het gastdier door de klant is het dierenhotel gerechtigd de resterende

dagen van het overeengekomen verblijf aan de klant in rekening te brengen tegen de overeengekomen prijs per dag.

5. De klant ontvangt een bewijs van betaling van het dierenhotel.

6. In geval van niet-tijdige betaling door de klant is het dierenhotel gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen met een minimum van 225€.

7. Het dierenhotel heeft altijd het recht om betaling vooraf, of het stellen van zekerheid, te eisen of anderszins afwijkende betalingsvoorwaarden te stellen, in geval van gerede twijfel dat de klant niet of niet volledig zal betalen.


Artikel 6 - Rechten en plichten van het dierenhotel

1. Het dierenhotel verplicht zich ertoe om op basis van de gesloten overeenkomst gedurende de  overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen.

2. Het dierenhotel verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier dat bij haar verblijft.

3. Het dierenhotel zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier.

4. Het dierenhotel mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier kalmerende middelen toe (laten) dienen, indien dit naar oordeel van het dierenhotel noodzakelijk is.

5. Indien de klant zich niet op de overeengekomen aanvangsdatum van het verblijf van het gastdier met het aangemelde gastdier bij het dierenhotel meldt, mag het dierenhotel de dierenhotelovereenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval is de klant aan het dierenhotel wel verplicht de hele gereserveerde periode te betalen conform het gestelde in artikel 4.4.

6. Het dierenhotel is gerechtigd de toegang tot het dierenhotel te weigeren voor het gastdier, indien het gastdier niet beschikt over de wettelijke, dan wel door het dierenhotel verplichtgestelde inentingen of aanvullende bepalingen.

7. Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de overeenkomst in het dierenhotel verblijft, is de klant de prijs per dag aan het dierenhotel verschuldigd die in de overeenkomst is overeengekomen.

8. Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de dierenhotelovereenkomst bij het dierenhotel ophaalt, zal de hotelhouder de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier op te halen binnen 48 uur. In geval de klant dit niet doet, heeft de dierenhotelhouder

het recht het dier naar een dierenasiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige hotelprijs te betalen vermeerdert met de eventuele asielkosten.

9. Het dierenhotel is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden

van het gastdier tijdens het verblijf.


Artikel 7 - Rechten en plichten van de klant

1. De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan het dierenhotel te vermelden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het dierenhotel.

2. De klant is aansprakelijk jegens het dierenhotel voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten tot betrekking tot het gastdier.

3. De klant is verplicht bij de ondertekening van het dierenhotelovereenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenhotel het bewijs van inenting af te geven.

  • Voor honden: hondenziekte, kennelhoest en parvo-virusinfectie.
  • Voor katten: kattenziekte, infectieuze gastro-enteritis en niesziekte.

Ook het bewijs van iedere andere wettelijk voorgeschreven of door het dierenhotel aanvullend vereiste inenting moet worden afgegeven.


Artikel 8 - Ziekte en/of overlijden van het dier

1. De klant machtigt hierdoor het dierenhotel om in geval van ziekte van het gastdier(of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verblijf van het gasdier in het dierenhotel op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.

2. Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenhotel onverhoopt komt te overlijden, kan het dierenhotel door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor de rekening van het dierenhotel.


Artikel 9 - Aansprakelijkheid

1. Een tekortkoming in uitvoering van het dierenhotelovereenkomst kan het dierenhotel niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het dierenhotel en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan het dierenhotel gebruik wenst te maken bij de nakoming van het dierenhotelovereenkomst.

2. Het dierenhotel zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

3. Het dierenhotel is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die het verband houdt met een tekortkoming door het dierenhotel en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de dierenhotelovereenkomst tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend het dierenhotel. Het dierenhotel is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij uitvoering van de dierenhotelovereenkomst.

4. In geval het dierenhotel aansprakelijk kan worden gehouden door enige schade die de klant lijdt als gevolg van niet-nakoming door het dierenhotel van haar verplichtingen uit de dierenovereenkomst, blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot de overeengekomen pensionprijs, met daarbij een maximum van bedrag 363€.

5. De klant vrijwaart het dierenhotel voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de dierenhotelovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door het dierenpension.


Artikel 10 - Betwisting

1. Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin Dierenhotel De kleine Ark gevestigd is.